Aktuální nabídka kurzů

Aktuálně nabízíme tyto atraktivní kurzy:

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra České republiky.

1. Aktuální judikatura soudů ve vztahu ke stavebnictví – příklady ze soudní praxe (rozsah 5 hodin)

 • Judikatura v České republice a rozhodovací praxe v soustavě soudů
 • Objasnění základních pojmů jako judikát, judikatura a právní rámec, dále pak objasnění funkce Nejvyššího soudu, včetně jeho složení a rozdělení, Nejvyššího správního soudu, Obecných soudů a Ústavního soudu
 • Příklady z rozhodnutí nejvyššího soudu (rozbor judikátů) – SOD, kterou se zajišťuje provedení stavební úpravy odlišně od stavebního povolení
 • Příklady z rozhodnutí správních soudů – prokazování dokladu o právu provést stavbu, řešení rozporu územně plánovací dokumentace a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kasační stížnost – námitka snížení pohody bydlení
 • Diskuse – odpovědi na konkrétní právní dotazy účastníků semináře

2. Specifika odstraňování černých staveb dle stavebního zákona (rozsah 5 hodin)

 • Úvodní informace k připravované novele Stavebního zákona
 • Specifika dočasných staveb dle Stavebního zákona a nového Občanského zákoníku
 • Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • Kontrolní prohlídky stavby – vstup do obydlí, fotodokumentace, důkazní prostředky
 • Správní delikty a přestupky
 • Diskuse – odpovědi na konkrétní právní dotazy účastníků semináře

3. Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti (rozsah 5 hodin)

 • Aktuální přehled platné právní úpravy v dané oblasti, právní rámec, základní pojmy
 • Autorizované osoby a provádění staveb – vedení staveb v souladu se stavebním zákonem
 • Kompetence, práva a povinnosti stavbyvedoucího
 • Kontrolní činnost stavebního úřadu
 • Vedení stavebního deníku dle novelizované vyhlášky o dokumentaci staveb
 • Pozice stavbyvedoucího v předávacím a přejímacím řízení
 • Správní delikty a přestupky
 • Diskuse – odpovědi na konkrétní právní dotazy účastníků semináře

4. Velká novela stavebního zákona v praxi (rozsah 5 hodin)

 • Seznámení s aktuální právní úpravou, základní informace k Novele stavebního zákona
 • Základní „povolovací“ ustanovení podle právní úpravy platné k datu realizace semináře
 • Povolování umisťování, provádění a užívání staveb
 • Odstraňování staveb
 • Správní delikty a přestupky
 • Vztah k profesním předpisům ČKAIT
 • Diskuse – odpovědi na konkrétní právní dotazy účastníků semináře

Všechny tyto 4 semináře jsou akreditovány Ministerstvem vnitra České republiky.

5. Nákladové řízení stavebních zakázek (e-learning)

Soubor modulů z oblasti stavební ekonomie vysvětluje základní pojmy podnikové ekonomiky, seznamuje účastníky se základními kategoriemi podnikání, ekonomiky s ohledem na specifika stavební společnosti – podnik, podnikání, výnosy, náklady, zisk, financování podniku. Zabývá se problematikou výstavby, fungování, organizačním uspořádáním, řízením od vzniku po zánik společnosti.

Více prostoru je věnováno ekonomickým informacím, jejich možnostem a využití při řízení stavební společnosti. Práce s variabilními a fixními náklady s teoretické, ale hlavně praktické použitelnosti. Výstavbě, implementaci a využívání řídících informačních systémů.

6. Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb (e-learning)

Seznámení s nejdůležitějšími ustanoveními platné právní úpravy v oblasti smluv pro přípravu a realizaci staveb:

Smluvní vztahy v projektové činnosti

Smluvní vztahy při provádění staveb – objasnění, vysvětlení a praktické příklady – právní rámec, typy a druhy smluv ve výstavbě, smlouva o dílo podle NOVÉHO občanského zákoníku, dále pak:

odpovědnost za vady, záruky, cena, platební podmínky, smluvní pokuty, vlastnické právo, odstoupení od smlouvy, provedení a převzetí díla

smlouva mandátní a příkazní, varianty smluvního zajištění výstavby, Všeobecné obchodní podmínky ve výstavbě a vzory smluv

7. Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb (e-learning)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními novinkami, které přináší nový občanský zákoník pro oblast výstavby. Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Nově je upravena problematika vlastnictví, a práv týkajících se nemovitostí, zaváděno je také právo stavby, které z našeho právního řádu vymizelo po roce 1964. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.

8. Základy rozpočtování s využitím informačních technologií (e-learning)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače se základy metodiky rozpočtování, dále pak s následujícími tématy:

Stavba informačního fondu a využívání informací v rozpočtování, ekonomika a obecné souvislosti rozpočtování, slovníček základních pojmů, pohled ekonoma, pohled účetní, pohled manažera, pohled rozpočtáře, výnos, příjem, náklad, výdaj, fixní a variabilní náklady stavby, řídící informační systémy v rozpočtování, stavební software dostupný na internetu, využití CAD systémů v projektování.

9. Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví  (e-learning)

Seznámení autorizovaných osob se základními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací. Modul bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent modulu by měl získat potřebné znalosti pro ocenění základních typů nemovitostí a tvorbu cenových map

Předmět výkladu – seznámení s analýzou realitního trhu, základní metodikou a oceňování na tržních principech, cenovými mapami, praktickou aplikací a oceňování na tržních principech a doplňkovými problémy.

10. Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví (e-learning)

Seznámení s nejdůležitějšími zkušenostmi a poznatky z praktické aplikace zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v oblasti stavebnictví.

Přehled nejdůležitějších ustanovení autorského zákona a jejich vzájemné vztahy, základní pojmy a kategorie – autorství, spoluautorství, vznik a obsah práva autorského, smluvní úprava autorských práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech ve vazbě na oblast stavebnictví.

 • Úvod – informace k písemnému materiálu – aktuální přehled platné právní úpravy v dané oblasti, právní rámec
 • Přehled – základní pojmy a kategorie autorského zákona, předmět práva autorského
 • Výklad – autorství, spoluautorství, vzik  obsah práva autorského, smluvní úprava autorkých práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech
 • Závěr – základní principy ochrany autorských práv, správní delikty, vztah k profesním předpisům ČKAIT, diskuze k přednesené problematice, odpovědi na dotazy posluchačů, anketa, závěrečné shrnutí.

11. Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví (e-learning)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače se specifiky stavebnictví v souběhu s ekonomickými informacemi a informačními systémy, dále pak s následujícími tématy:

Organizace a technika řízení toku informací, organizační struktura, informace ve stavebnictví, stavba a zakázka, stavba informačního fondu a využívání informací, efektivní práce s informacemi, controlling.

12. Právní minimum autorizovaných osob činných ve sravebnictví (e-learning)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače se právními základy autorizovaných osob činných ve výstavbě, dále pak s následujícími tématy:

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, Autorizační zákon (základní ustanovení), BOZP, Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy, odpovědnost autorizované osoby, užití autorizačního razítka a vedení deníku AO, Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, rizika a škody ve výstavbě, správní řízení ve výstavbě, podnikání ve výstavbě v České republice, podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU.

LEKTOŘI

Informace o našich lektorech jsou k dispozici zde: http://www.buildinglaw.eu/?page_id=197

CENA

Cena kurzu se pohybuje v rozmezí od 10 500,- do 14 500,-. Cena je bez DPH a zahrnuje přípravu semináře v PowerPointu a studijní materiály ve formátu PDF. Cestovné se hradí samostatně dle vyhl. č. 328/2014 Sb. v platném znění. Cena semináře neobsahuje pronájem školících prostor.

Cena je limitována počtem účastníků do 30 osob.

TERMÍNY

Termín kurzu bude stanoven na základě vzájemné dohody a v souladu s časovými možnostmi jednotlivých lektorů.

 

Těšíme se na Vaší účast, Building & Law, spol. s r.o.

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoli dotazů kontaktujte Ing. Hanu Majrychovou: